Okna dřevěná nebo plastová? - NEW WIN CZ s.r.o.

Okna dřevěná, nebo plastová?

Oknům i dveřím se v odborné terminologii říká stavební otvorové výplně. A těmto výplním v současnosti kralují dva materiály: dřevo a plast. Dříve či později si z těchto možností budete nejspíš vybírat i vy...

Okna dřevěná, nebo plastová?Moderní okna či dveře se dostaly do povědomí laické i odborné veřejnosti jako eurookna, resp. eurodveře. Vyrábějí se zhruba od roku 1995, a to buď z plastu, nebo ze dřeva, proto je chybné rozdělovat okna na plastová a eurookna.

Jednoduché dřevěné eurookno se vyznačuje lepeným třívrstvým hranolem u oken IV 68 (nikoli dvouvrstvým hranolem). V sou­časné době se používá nejčastěji smrk a dub, z exotických dřevin je to především meranti a eukalypt.

Plastové profily se vyznačují několikakomůrkovým členěním, což zajišťuje určitý stálý součinitel tepelné prostupnosti. I u plastových profilů existuje celá řada výrobků od dražších (např. stálobarevných) až po levnější z méně kvalitních recyklovaných materiálů, které hůře odolávají UV záření, a proto mohou měnit svoji mikroskopickou stabilitu, a tedy následně i mechanicko-fyzikální vlastnosti. V tom spočívá základní rozdíl mezi eurooknem plastovým a eurooknem dřevěným. Zato součinitel tepelné prostupnosti rámu oken a rámu křídel se u dřevěných i plastových oken nijak příliš neliší a činí asi U = 1,4 W/m² K. Tepelněizolační vlastnosti okna a tím i obvodového pláště dále neméně výz­namně ovlivňuje druh použitého skla a těsnicího profilu.

 

OKNO MUSÍ DÝCHAT

OKNO MUSÍ DÝCHATPři výběru oken pamatujte také na žádoucí ventilaci. Stavba se „chová“ jako živý organismus a potřebuje „dýchat”, nikoli dokonale utěsnit. Všechno se nedá řešit tzv. mikroventilací, protože ta pouze pomáhá při výměně vzduchu v místnosti. Je nutné zvážit, jak prostor zcela neuzavřít. V místě tepelných mostů se mohou objevit plísně, které vznikají kondenzováním vzdušné vlhkosti. Dřevo nabízí jistou prodyšnost již z podstaty své mikroskopické struktury, plast je na tom pochopitelně hůře. Dřevo je materiál, který se z pohledu fyziologických vlastností nedá žádnou technologií nahradit.

 

Jak se správně rozhodnout?

Tato otázka není snadná pro odborníky, natož pro laiky. Stavebník, resp. investor nebo architekt by měl při hledání optimálních výplní vzít v úvahu jeden z nejdůležitějších faktorů z hlediska spotřeby energie – tepelný odpor celého prvku (okna), protože je dokázáno, že asi 30 % celkové energie uniká právě otvorovými výplněmi. Vlastnosti okna je nutno sladit s celkovým tepelným odporem stavební ob­vodové konstrukce, máme-li na mys­li stavbu z klasických stavebních materiálů, jako je keramické zdivo, zdivo z pórobetonu aj. 

Jak se správně rozhodnout?Zatímco dřívější stavební materiály vykazovaly vysokou hodnotu tepelné vodivosti, a tudíž níz­kou hodnotu tepelného odporu konstrukce v homogenní skladbě stěny, nyní se dostáváme u zdicích materiálů, jako je porotherm tl. 45 mm k tepelnému odporu 2,3–2,5 m² K/W, čemuž odpovídá součinitel prostupu tepla U = 0,35 W/m²K. Této hodnotě nejvíce vyhovuje zasklení izolačním dvojsklem s energetickým sklem a s po­kovenou vrstvou, nebo trojsklem a po­užitým rámem IV 92. Zde se můžeme celkově dostat až na hodnoty okna U = 0,5 W/m²K. Vzhledem k váze takového izolačního trojskla (asi 50 kg/m²) je ale nutné vzít v úvahu i statickou únos­nost rohových spojů. Ne všechny plastové profily jsou ovšem na takovou značnou váhu dimenzovány. Ne­budeme-li tuto skutečnost brát v úvahu, nemusí nám okno po uplynutí záruky těsnit, může drhnout, nepůjde seřídit kování apod. Obdobně analyticky je nutné postupovat i při zateplování a výměně oken stávajících staveb. V neposlední řadě je důležité stanovit časovou návratnost vložené investice (zda se nám vložené prostředky vrátí v průběhu 10 let, nebo později). V tom nám pomůže analýza energetické náročnosti před investicí a po případné investici. Ta se vypracuje na základě technických podkladů a výrobků použitých na zateplení celého obvodového pláště. Ať se rozhodne­te pro jakýkoli typ eurookna, mějte na paměti všechny technické vlastnosti otvorových výplní v návaznosti na cenovou hladinu.      

 

ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY

ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKYNež se rozhodnete, z jakého materiálu mají být vaše nová okna, měli byste si položit tyto otázky:

■ Do jaké stavby jsou určena? 
■ Jaká je izolační schopnost stavby? 
■ Jaké máte požadavky na zabezpečení optimálního klimatu v místnostech? 
■ Jaká je finanční návratnost dané investice?

Pro zjištění energetické bilance se doporučuje požádat o posouzení návrhu otvorových výplní odborníky v oboru stavební fyziky.

 

Základní rodíly mezi plastovými a dřevěnými eurookny

Plastová okna pořídíte za nižší cenu. Mají nižší hmotnost, snadné zasklení a celkově se snadněji udržují. Na druhou stranu jsou ale nestálobarevné, někdy dochází ke svěšování křídel. Mají nízkou průvzdušnost, nízkou odolnost proti požáru a obtížně se recyklují. Dřevěná okna mají stálé mechanicko-fyzikální vlastnosti, vyšší požární odolnost, průvzdušnost, vyšší propustnost vodní páry. Vyznačují se také mechanickou tuhostí závěsů kování. Mezi nevýhody patří vyšší cena, hmotnost, nesnadné opětované zasklení a nutnost údržby - regenerace povrchové úpravy.

 

DŘEVO POTŘEBUJE OCHRANU

DŘEVO POTŘEBUJE OCHRANU Povrchová úprava dřeva brání předčasnému stárnutí dřeva a následné destrukci. Většina z nás zná okna z dob nedávno minulých, kdy povrchová úprava dřeva spočívala jen v syntetickém nátěru. 

Dobrá povrchová úprava v sobě dnes obsahuje fungicidní i insekticidní složky. Jelikož všechny otvorové výplně odolávají po dobu své životnosti velkým teplotním výkyvům, musí být použit a správně proveden vhodný nátěrový systém.